CommScope, Inc. Supervisor Warehouse in Kessel-Lo, Belgium

Doel van de functie

 • De supervisor is verantwoordelijk om het warehouse plan tijdig te laten afwerken op de meest veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte wijze.

 • Hiervoor organiseert hij/zij dagelijks het werk en stuurt de bezetting van een team van magazijniers bij.

 • Hij evalueert elke individuele medewerker; coaching en bijsturing behoren tot de dagelijkse taken.

 • Dagelijks verzorgt de supervisor de nodige communicatie en bijsturingen op diverse niveaus met als doel de warehouse activiteiten zo vlot mogelijk te laten verlopen. Hij/zij werkt vooruitziend en anticipeert op mogelijke problemen.

 • De supervisor brengt verbeteringsvoorstellen aan, stimuleert het aanbrengen ervan bij de magazijniers en werkt actief mee aan het implementeren ervan

 • Een goed contact met de nevendiensten is essentieel. Hij/zij werkt nauw samen met planning, collega’s supervisor, operations en personeelsdienst.

 • De supervisor werkt ten volle mee aan het “Continuous Process Improvement”-programma:

 • Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het behalen van de bedrijfsobjectieven inzake veiligheid – leverbetrouwbaarheid – kwaliteit – efficiëntie

 • Hij/zij is medeverantwoordelijk voor het implementeren en onderhouden van de verschillende Lean tools waaronder 5S+1, Standard Work, Mistake Proofing, MRF

 • De supervisor draagt bij in de ontwikkeling van zijn/haar medewerkers om in te spelen op een continue veranderende omgeving. Hij/zij is een stuwende kracht om te werken met teams.

Profiel

 • Bezit ervaring met leidinggevende verantwoordelijkheid in een warehouse of DC omgeving

 • Een people-manager met uitmuntende communicatieve en organisatorische vaardigheden

 • Is stressbestendig, weet zich flexibel op te stellen in een continu veranderende omgeving

 • Neemt initiatief, werkt pro-actief en is resultaatgericht.

 • Lost conflicten op en vermijdt hierbij sub-optimalisaties

 • Kennis van of ervaring met begrippen zoals 5S, kaizen, is een pluspunt

 • Is een rolmodel op vlak van de CommScope-waarden

 • Beheerst de meest courante MS office softwarepakketten, kennis van SAP is een pluspunt

 • Werkt in een twee-ploegensysteem en betoont hier in ook flexibiliteit.

English Version

Purpose of the function

 • The supervisor is responsible for ensuring that the warehouse plan is completed in time in the safest, highest quality and efficient manner.

 • For this, he / she organizes the work daily and supervises the occupation of a team of warehouse managers.

 • He evaluates each individual employee; coaching and adjustment are part of the daily tasks.

 • Every day the supervisor provides the necessary communication and adjustments at various levels with the aim of making the warehouse activities as smooth as possible. He / she works foresight and anticipates possible problems.

 • The supervisor makes suggestions for improvement, stimulates the application of these to the warehousemen and actively contributes to their implementation

 • Good contact with the ancillary services is essential. He / she works closely with planning, colleagues supervisor, operations and personnel department.

 • The supervisor is fully involved in the "Continuous Process Improvement" program: ◦He / she is partly responsible for achieving the business objectives regarding safety - delivery reliability - quality - efficiency

 • He / she is co-responsible for implementing and maintaining the various Lean tools including 5S + 1, Standard Work, Mistake Proofing, MRF

 • The supervisor contributes to the development of his / her employees to respond to a constantly changing environment. He / she is a driving force to work with teams.

Profile

 • Has experience with managerial responsibility in a warehouse or DC environment

 • A people manager with excellent communication and organizational skills

 • Is stress-resistant, knows how to be flexible in a continuously changing environment

 • Take initiative, work proactively and is result-oriented.

 • Resolves conflicts and avoids sub-optimizations

 • Knowledge of or experience with concepts such as 5S, kaizen, is a plus

 • Is a role model in terms of the CommScope values

 • Controls the most common MS office software packages, knowledge of SAP is a plus

Works in a two-shift system and also demonstrates flexibility here.